Till startsidan
F11museum
Välkommen till F 11 museums utställningar

Kungliga Södermanlands flygflottilj F 11, historik

Den 8 oktober 1940 presenterade ÖB Olof Thörnell sin femårsplan för perioden 1 juli 1941–30 juni 1946. I femårsplanen ingick en upprustning och utökning av Flygvapnet, där han föreslog uppsättandet av en spaningsflottilj, F 11, två bombflottiljer, F 12 och F 14, och två jaktflottiljer, F 13 och F 15. Riksdagen antog femårsplanen successivt under åren 1940–1942, där riksdagsbeslut gällande F 11 antogs den 19 december 1940. Riksdagen beslutade att flottiljen skulle förläggas till krigsflygfält 11 utanför Nyköping.

Flottiljen inledde sin verksamhet den 1 juli 1941 som en spaningsflygflottilj och skulle samla strategiska underrättelser till riksledningen och försvarsstaben. Den 1 oktober 1941 överfördes fjärrspaningsflygdivisionen från F 3 till F 11. Från den 15 oktober 1941 ingick flottiljen i krigsorganisationen.

Flottiljen byggs upp

Till en början bestod flygplansflottan av ett antal lånade B 3 Junkers från Västmanlands flygflottilj (F 1). Men i samband med att en division överfördes från F 3, började flottiljen tillföras det nyinköpta flygplanet Caproni Ca.313. I april 1943 bestod flottiljen av tre spaningsflygdivisioner, och samtliga var beväpnade med Caproni Ca.313, eller S 16 som det benämndes i Flygvapnet. Flygplanet kom under sin aktiva tid att användas hårt, och fick ett ytterst dåligt rykte, då inte mindre än 16 totalhaverier inträffade, med totalt 41 dödsoffer som följd. I samband med att försvarsberedskapen upphörde 1945, kasserades i augusti 1945 samtliga Caproni Ca.313. Den 14 mars 1946 tillfördes flottiljen Saab 18, vilka var modifierade B 18A, och som fick den nya beteckningen S 18A. S 18A var försedda med kameror och kunde vid behov utrustas med spaningsradarkapsel.

Genom försvarsbeslutet 1948 beslutades att spaningsverksamheten vid Roslagens flygflottilj skulle upphöra, samt att Östgöta flygflottilj skulle omorganiseras till en jaktflottilj. Därmed kvarstod F 11 som ensam spaningsflottilj inom Flygvapnet. Samtidigt gjordes en upprustning av flottiljen då 50 flygplan av Supermarine Spitfire PR Mk XIX köptes från Storbritannien. De första planen tillfördes flottiljen den 7 oktober 1948. Flygplanet som inom Flygvapnet benämndes S 31, var i svensk tjänst fram till 1955. Genom den omorganisation som följde flottiljen genom försvarsbeslutet, koncentrerades all spaningsverksamhet till F 11, och flottiljens uppgifter kom att omfatta all slags spaning. Flottiljen utökades samtidigt med en fjärde spaningsflygdivision, och blev därmed Flygvapnets största flygflottilj. Flottiljen var till skillnad från andra flottiljer organiserad med en operations- och underrättelseavdelning med underlydande underrättelseplutoner.

Mekaniker

En S29 får en översyn innan nästa uppdrag.

Flottiljen tar steget in i jetåldern

År 1953 tillfördes under ett år ett antal flygplan S 28B Vampire, för att träna piloter inför introduktionen av S 29C Tunnan 1954. År 1954 omskolades flottiljens fyra flygdivisioner med det nya jetflygplanet S 29C Tunnan, och flottiljen tog på allvar steget in i jetåldern. Den 24 maj 1956 beslutade riksdagen om ny eskaderorganisation för flygvapnet, vilken inte påverkade F 11 i någon större omfattning, då man kvarstod i Fjärde flygeskadern (E 4).

I juni 1957 fick flottiljen i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriverket genomföra stråkfotografering av hela Sverige från en höjd av 10 000 meter. Ett projekt som pågick under två år. Mellan september 1958 och maj 1959 ersatte två av flottiljens flygdivisioner sina S 29C Tunnan med 44 plan S 32 Lansen. Lansen blev huvudplanet för två av flottiljens flygdivisioner fram till flottiljens avveckling. År 1972 kom flottiljen att även tillföras sju plan A 32 till allmän flygträning, i syfte att spara flygtid på S 32.

Tunnan

Några S29 Tunnan uppställda innan det är dags att ge sig ut på uppdrag.

I augusti 1965 började de två divisionerna som fortfarande flög S 29C Tunnan, att tillföras det moderna S 35C Draken. Spaningsversionen av Draken kom att tillverkas i totalt 59 exemplar, och var fördelade på tre spaningsflygdivisioner, två vid F 11 och en vid F 21. S 35 Draken som var försedd med fyra fälltankar hade den längsta aktionsradien av de olika versionerna. År 1966 avvecklades tre av fyra flygeskadrar, kvar blir endast Första flygeskadern, vilken flottiljens krigsförband underställdes.

Början till slutet

År 1974 utökas verksamheten vid flottiljen, då Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) omlokaliseras till Nyköping. Men redan ett år senare när regeringen Palme presenterade sin proposition 1975:75, föreslogs en avveckling av två flottiljadministrationer, Södermanlands flygflottilj (F 11) och Kalmar flygflottilj (F 12). Bakgrunden var att Försvarets fredsorganisationsutredning (FFU) i januari 1971, fått i uppdrag att utreda om hur flygvapnets fredsorganisation från mitten av 1980-talet skulle kunna anpassas till krigsorganisationens utveckling. Att flottiljen skulle avvecklas var en självklarhet, då FFU främst av operativa och beredskapsskäl ansåg att spaningsdivisionerna skulle omfördelas på andra flottiljer. Dessutom skulle de flygplan som flottiljen var beväpnad med, S 32 Lansen och S 35 Draken, under 1980-talet ersättas med SH/SF 37 Viggen. Och det ansågs att flygspaningen då skulle kunna lösas på tre flygdivisioner, istället för de fem spaningsflygdivisioner som då fanns inom Flygvapnet.

Nedläggning

Som kompensation till Nyköping kommun, utreddes en flytt av Bråvalla flygflottilj (F 13) till Nyköping. Dock skulle investeringskostnaderna bli betydligt större i Nyköping, jämfört med att behålla flottiljen i Norrköping. Vidare var F 13 tillsammans med F 16 i Uppsala de enda återstående flottiljerna med berghangarer, vilket var ett starkt operativt och ekonomiskt skäl för att F 13 borde stanna kvar i Norrköping. År 1975 beslutade riksdagen att Södermanlands flygflottilj skulle avvecklas senast den 30 juni 1980. Flottiljen började arbetet med avvecklingen 1976. Flygvapnets underrättelseskola började 1980 att överföras till F 13 i Norrköping.

Viktiga årtal

 • 1941: Den 1 oktober, den första divisionen överförs till F 11 från F 3, utrustad med S 16 Caproni.
 • 1944: Tre stycken S 16B sköts ner över baltiska kusten och Kattegatt av tyska Luftwaffe.
 • 1945: Den 30 juni var sista dagen med förstärkt försvarsberedskap i Sverige.
 • 1946: Tillförs flottiljen spaningsflygplanet S 18.
 • 1948: Flottiljen organiseras inom Fjärde flygeskadern (E 4).
 • 1948: Sigurd Svart bildas och beväpnas med Supermarine Spitfire.
 • 1954: Flottiljen beväpnas med S 29C Tunnan.
 • 1958: Flottiljen beväpnas med S 32 Lansen.
 • 1966: Fjärde flygeskadern avvecklades.
 • 1968: Tillfördes viss utbildning till flottiljen från Artilleriflygskolan (ArtflygS) på Brandholmen.
 • 1974: Flottiljen tillfördes Försvarets fototolkutbildning, senare Flygvapnets underrättelseskola.
 • 1975: Riksdagen beslutade i maj om att flottiljen ska avvecklas.
 • 1976: En spaningsdivision överfördes till Bråvalla flygflottilj.
 • 1977: Riksdagen antog försvarsbeslutet 1977, som blev det definitiva beslutet om flottiljens avveckling.
 • 1978: En spaningsdivision överfördes till Blekinge flygflottilj.
 • 1979: Den 20 juni genomfördes flottiljens sista spaningsuppdrag, vilket gjordes med en S 35E Draken.
 • 1980: Den 30 juni halades fanan för sista gången och flottiljen läggs ner.
 • 1981: Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) överfördes till F 13 i Norrköping.

Ta en titt på de utställningar vi har på museet

Flyghallen

F11 Museums utställning består av tre delar; Annexet som rymmer föremålen av mindre format samt bilder som ger en god exponering av flygflottiljen F11:s historia. I Flyghallen finns de fem flygplanen, 35-cockpit för provsittning, 35-motor mm. Den tredje och mycket intressanta delen utgörs av den s k UND-plutonen, en fältmässig uppställning av komplett mobil stabsvagn och fotolab.

I Flyghallen kan du provsitta ett jaktflygplan, J 35 Draken. I museets klätterexemplar.är det fritt fram att kliva ner och uppleva känslan i ett stridsflygplan.

I Flyghallen kan du provsitta ett jaktflygplan, J 35 Draken. I museets klätterexemplar.är det fritt fram att kliva ner och uppleva känslan i ett stridsflygplan.

S37 i hangaren

Framdelen till SF 37 uppställd i Flyghallen, komplett utrustade med samtliga kameror, mörkerspaningskapsel och extratank.

Mörkrumsbilen är egentligen en del av undplutonen, men står mer skyddad i Flyghallen.
Mörkrumsbilen användes som mörkrum för att byta film i kamerakassetterna och för att transportera filmerna mellan flygplanen och undplutonen.

Mörkrumsbilen är egentligen en del av undplutonen, men står mer skyddad i Flyghallen. Mörkrumsbilen användes som mörkrum för att byta film i kamerakassetterna och för att transportera filmerna mellan flygplanen och undplutonen.

Photoseum är ett museum i museet. Ett rum speciellt ägnat åt att visa den typ av analogt foto med sk. våtfilm som användes i alla typer av fotografering på F 11. Här finns utrustning fån olika epoker och tydlig beskrivning den kemiska processen för denna fotometod.
Analogt foto används fortfarande (2020) i viss utsträckning i JAS-systemet

Photoseum är ett museum i museet. Ett rum speciellt ägnat åt att visa den typ av analogt foto med sk. våtfilm som användes i alla typer av fotografering på F 11. Här finns utrustning fån olika epoker och tydlig beskrivning den kemiska processen för denna fotometod. Analogt foto används fortfarande (2020) i viss utsträckning i JAS-systemet.

Piper PA18 Super Cub användes i armén av flygspanare för eldledning. Cub nr. 56 har flugit på Brandholmen i Nyköping och har sålts och servats av Nyge-Aero. Piper Cub syntes även på Stigtomta- och Larslundsfälten där de bogserade segelflygplan.

Piper PA18 Super Cub användes i armén av flygspanare för eldledning. Cub nr. 56 har flugit på Brandholmen i Nyköping och har sålts och servats av Nyge-Aero. Piper Cub syntes även på Stigtomta- och Larslundsfälten där de bogserade segelflygplan. Flygplanet är det enda bevarade i originalskick och är deponerat av Flygvapenmuseum.

Utställningen om spionballonger visar en tillvaratagen spaningsutrustning som missat sitt mål och landat på en frusen sjö utanför Nyköping på 1950-talet.

Utställningen om spionballonger visar en tillvaratagen spaningsutrustning som missat sitt mål och landat på en frusen sjö utanför Nyköping på 1950-talet.

SAAB 32 Lansen

S32:an Lansen har av museets skickliga och ambitiösa mekar restaurerats till fint utställningsskick, från rester av tre stycken flygplan som använts för brandövning och som skjutmål.

SK 61 Bulldog har synts mycket i luften i Nyköpingstrakten. Från 1972 i Arméflygets och Nyge-Aeros verksamhet på Brandholmen. Från 1984 var SK 61 under ett år stationerade på Skavsta innan Arméflygets verksamhet flyttades till Malmslätt

SK 61 Bulldog har synts mycket i luften i Nyköpingstrakten. Från 1972 i Arméflygets och Nyge-Aeros verksamhet på Brandholmen. Från 1984 var SK 61 under ett år stationerade på Skavsta innan Arméflygets verksamhet flyttades till Malmslätt.

I Flyghallen visas motorerna till flygplanen i hallen, såväl kolv- som jetmotorer. Dessutom visas stjärnmotorn STW-C3, som bl.a. fanns i S 18.

I Flyghallen visas motorerna till flygplanen i hallen, såväl kolv- som jetmotorer. Dessutom visas stjärnmotorn STW-C3, som bl.a. fanns i S 18.

S 29C var för sin tid ett spaningsflygplan av högsta internationella klass. Det höll en tid ett världsrekord i hatighetsflygning och var utrustat med mycket kvalificerad kamerautrustning för fotografering från såväl hög som låg höjd. Museets flygplan är deponerat av Flygvapenmuseum och klassat som typexempel för S 29C.

S 29C var för sin tid ett spaningsflygplan av högsta internationella klass. Det höll en tid ett världsrekord i hatighetsflygning och var utrustat med mycket kvalificerad kamerautrustning för fotografering från såväl hög som låg höjd. Museets flygplan är deponerat av Flygvapenmuseum och klassat som typexempel för S 29C.

Här presenteras de spaningsflygplan som tjänstgjorde på F 11, samt SF/SH 37 Viggen.

I Flyghallen finns S 29 Tunnan, S 32 Lansen, S 35 Draken och nosparti till SF 37 Viggen.

S 16 Caproni Ca.313

Ett nödköp

Caproni Ca.313, svensk beteckning S 16, köptes från Italien 1941 och var ett typiskt nödköp under beredskapsåren. Från början blev planet ett sorgebarn med otaliga driftstörningar och uppmärksammade haverier. Orsakerna var både brister i tillverkningen och problem med det svenska bränslet men också att planet flögs på ett annat sätt än det var avsett för. Efter diverse ombyggnader i Sverige blev S 16 ett väl fungerande fjärrspaningsplan. Bland annat fotograferade en F 11-besättning den tyska raketfabriken i Peenemünde (se kamerautställningen).

Spännvidd: 16,65 meter

Längd: 11,80 meter

Besättning: 4 man

Maxhöjd: 8 000 m

Maxfart: 432 km/tim

Motor: 2 st Isotta Fraschini Delta RC 35 I,
12-cylindrig inverterad V-motor, 750 hk

Kameror: 1 st höghöjdskamera/lod
SKa 4/150+205+400+500 mm
1 st översiktskamera/snedställd HK 6/250 alt 500 mm
1 st handkamera HK 7/135 alt 250 mm

Antal på F 11: 72 st

I tjänst på F 11: 1942–45

Caproni
Caproni

S 16 Caproni, ett flygplan med oförtjänt dåligt rykte, men flyga kunde det.

B 3A Junkers Ju 86 K-4

Spännvidd: 22,5 meter

Längd: 17,5 meter

Besättning: 3-4 man

Maxhöjd: 6 000 m

Maxfart: 330 km/tim

Motor: 2 st Bristol/SFA Mercury III, 830 hk

Kameror: Handkameror HK 7
135 mm/400 mm

Antal på F 11: 13 span, 6 transport

I tjänst på F 11: 1945–47 som spaningsflygplan, 1948–58 som transportflygplan.

Junker
B3 Junker

B 3A Junkers tjänstgjorde som spaningsflygplan på F 11 1945 - 47. Till höger en B 3 på väg att lyfta från snötäckt fält.Bilden under, en B 3 på väg att lyfta från snötäckt fält.

S 18A Saab 18A

Spännvidd: 17,04 meter

Längd: 13,23 meter

Besättning: 3 man

Maxhöjd: 8 000 m

Maxfart: 465 km/tim

Motor: 2 st P&W/CFA Twin Wasp/STW C3, 1 065 hk

Kameror: 2 st höghöjdskameror/lod SKa 10/920 mm
1 st panoramakamera/nos SKa 10/150 mm
1 st höghöjdskamera/lod SKa 5/25 mm
1 st mörkerkamera SKa 13/300 mm
(i kombination med lysbomber)

Antal på F 11: 50 st

I tjänst på F 11: 1946–59

S18 SAAB
S18 SAAB

S 18A SAAB hade två svensktillverkade Twin Wasp-motorer. Flygplanet tjänstgjorde på F 11 från 1946 till 1959. Bilden till höger visar en S 18 utrustad med radar strax efter start.Bilden underst visar en S 18 utrustad med radar strax efter start.

J 9/S 9C Seversky Republic EP-1A Model 106

Spännvidd: 10,98 meter

Längd: 8,18 meter

Besättning: 1 man

Maxhöjd: 9 900 m

Maxfart: 475 km/tim

Motor: Pratt & Whitney R-1830-45
Twin Wasp (TW3), 1 065 hk

Kameror: 1 st handkamera HK 7 135 mm/400 mm
alt 1 st snedbildskamera SKa 4 135 mm/250 mm

Antal på F 11: 9 st

I tjänst på F 11: 1945–49

Seversky
Seversky

Seversky Republic, ett plan som inte fanns med så länge på F 11. Till höger en av mycket få bilder av S 9 från F 11 i luften.Bilden underst visar en av mycket få bilder av S 9 från F 11 i luften.

S 14 Fieseler Fi 156C Storch

Spännvidd: 14,25 meter

Längd: 9,67 meter

Besättning: 1–3 man

Maxhöjd: 3 900 m

Maxfart: 180 km/tim

Motor: Argus As 10E, 270 hk

Kameror: 1 st handkamera HK 7 135 mm/400 mm

Antal på F 11: 14 st

I tjänst på F 11: 1947–61

Storch
Storch

S 14 Fieseler var i tjänst från 1947 till 1961.

S 31 Supermarine Spitfire PR Mk XIX

Legendariskt flygplan

Spitfire introducerades i svensk flygspaning hösten 1948, och fick då beteckningen S 31. Det obeväpnade planet användes enbart till fotospaning och flög både högre och snabbare än något annat plan i Flygvapnet. Spitfire gjorde legendarisk tjänst under andra världskriget och vidareutvecklades därefter till ett av världens snabbaste propellerflygplan. F 11 var den enda flygflottilj i Sverige som hade Spitfire. Planet gick ur tjänst 1955 och ersattes av det svenskbyggda jetplanet S 29C Flygande Tunnan. Tragiskt nog bevarades ingen av de ursprungliga 50 S 31:orna.

Spännvidd: 11,23 meter

Längd: 9,96 meter

Besättning: 1 man

Maxhöjd: 14 000 m

Maxfart: 720 km/tim

Motor: Rolls-Royce Griffon 66, 2 055 hk

Kameror: 2 st höghöjdskameror/lod SKa 10/920 mm
2 st översiktskameror SKa 12/350 mm
1 st översiktskamera/snedställd SKa 12/350 mm
1 st höghöjdskamera/lod SKa 10/920 mm
1 st översiktskamera/lod SKa 12/350 mm
1 st översiktskamera/snedställd SKa 12/350 mm

Antal på F 11: 50 st

I tjänst på F 11: 1948–1955

Spitfire
Spitfire

Spitfire, ett legendariskt plan, tjänstgjorde på F 11 mellan 1948 och 1955. Till vänster en mekaniker i full färd med att serva planet.Överst en mekaniker i full färd med att serva planet.

S 28B De Havilland DH 100 Vampire Mk 50

Spännvidd: 11,52 meter

Längd: 9,37 meter

Besättning: 1 man

Maxhöjd: 12 800 m

Maxfart: 880 km/tim

Motor: DH Goblin III (SFA) RM1

Kameror: -

Antal på F 11: 16 st

I tjänst på F 11: 1953–54

Vampire
Vampire

S 28 på 1 div platta på F 11. J 28B användes som skolflygplan på F 5, Ljungbyhed och på bilden till höger landar den.S 28 på 1 div platta på F 11. J 28B användes som skolflygplan på F 5, Ljungbyhed och på bilden underst landar den.

Saab S 29C Tunnan

Sveriges första jetdrivna spaningsflygplan

S 29C Flygande Tunnan var det första jetdrivna spaningsplanet på F 11 och fanns på flottiljen 1954-66. Spaningsversionen var en utveckling av jaktversionen J 29B och flög för första gången 1953. Trots att utrymmet vid sidan av luftintaget var begränsat, lyckades man få plats med flera kameraalternativ för såväl höghöjds- som låghöjdsfotografering i Tunnans nos. 1955 satte en rote S 29C från F 11 internationellt hastighetsrekord på 1 000 km sluten bana, med en snittfart på 900,6 km/tim. Två S 29C, med personal från F 11, deltog med den äran i FN:s stridande insats i Kongokriget 1962

Spännvidd: 11 meter

Längd: 10,23 meter

Besättning: 1 man

Maxhöjd: 13 700 m

Maxfart: 1035 km/tim

Motor: DH Ghost 50 (SFA) RM2, 2 279 kp dragkraft

Kameror:

Alternativ avståndsfoto:
2 st höghöjdskameror/lod SKa 10/920 mm
2 st höghöjdskameror/lod SKa 10/920 mm
1 st översiktskamera/lod SKa 15/150 mm
1 st kamera/nos SKa 10/920 mm
1 st infrakamera/nos SKa 10/920 mm

Alternativ lågfoto:
2 st låghöjdskameror/sida SKa 16/100 mm
1 st översiktskamera/lod SKa 15/150 mm

Antal på F 11: 76 st (inkl F 21)

I tjänst på F 11: 1954–66

Tunnan
Tunnan

S 29C med kamerutrustning, tidigt utförande. Till höger S 29C från F 11.S 29C med kamerutrustning, tidigt utförande. På bilden underst en S 29C från F 11.

Saab S 32C Lansen

Legendariskt flygplan

1958 föll den gamla trotjänaren S 18A för åldersstrecket och ersattes av den moderna S 32C vid två av F 11:s flygande divisioner. Spaningsversionen av Lansen var främst avsedd för havsövervakning. Flygplanet var därför utrustat med en spaningsradar i nosen (PS-431/A) och navigatören plottade in de upptäckta målen på sin radarskärm. Navigatören hade också en kamera för att fotografera radarbilden. Därutöver var Spaningslansen utrustad med 2 st höghöjds-, 3 st låghöjds- och 1 st översiktskamera. S 32C var en stor och värdefull förstärkning av vårt spaningsflyg under det kalla kriget. När den togs ur tjänst 1979 hade den över tjugo års välmeriterad flygning bakom sig.
Museets S 32C Lansen är resultatet av ett omfattande restaureringsarbete, som innebar att renovera delar från tre skrotade plan till ett flygplan i utställningsskick. Arbetet utfördes av vår Mekgrupp, som lade ner nära 4 000 timmar på uppgiften. Planet saknar dock motor.

Spännvidd: 13 meter

Längd: 14,94 meter

Besättning: 1-2 man

Maxhöjd: 14 000 m

Maxfart: Mach 0,91 (1,01 i dykning)

Motor: SFA/RM 5A2, 3 460 kp dragkraft

Kameror: 1 st spaningsradar PS-431/A (i nosen)
1 st översiktskamera/lod SKa 15/150 mm
2 st höghöjdskameror/lod SKa 23/600 mm
1 st låghöjdskamera/nos SKa 16/100 mm och 2 st
låghöjdskameror/sida SKa 16/100 mm

Antal på F 11: 44 st

I tjänst på F 11: 1958–78

Lansen
Lansen

S 32C med kamerautrustning och lysbomber för mörkerfotografering. Till höger landar S 32C nr 40 på F 11. Flygplanet finns nu i F11 Museum.S 32C med kamerautrustning och lysbomber för mörkerfotografering. Bilden under: S 32C nr 40 landar på F 11. Flygplanet finns nu i F11 Museum.

Saab S 35E Draken

Sveriges första plan över Mach 2

År 1965 var den 12 år gamla S 29C Tunnan omodern vad gällde prestanda och utrustning och måste ersättas. Utomlands konstruerades jaktflygplan med Mach 2+ prestanda och mot den bakgrunden ansåg man att J 35 Draken, på väg mot dubbla ljudfarten, borde konverteras till fotospaningsflygplan. Kamerautrustningen bestod av fem kameror av typen OMERA monterade i nosen, samt en SKa 24 i vardera vinghalvan, vilket möjliggjorde låghöjds-, avstånds- och höghöjdsfotospaning under dager. Flygplanet kunde bära IR-robotar för självförsvar och dess räckvidd utökades med 4 st extratankar. Draken flög sista gången på F 11 1979.

Spännvidd: 9,42 meter

Längd: 15,34 meter

Besättning: 1 man

Maxhöjd: 14 000 m

Maxfart: Mach 2,0 +

Motor: SFA/RM 6C, 5 765 kp dragkraft

Kameror: 3 st höghöjdskameror/lod SKa 24/600 mm
1 st översiktskamera/lod SKa 24/440 mm
2 st låghöjdskameror/sidor SKa 24/100 mm
1 st låghöjdskamera/nos SKa 16B/100 mm

Antal på F 11: 36 st

I tjänst på F 11: 1965–79

Draken
Draken

S 35E med kamerautrustning. Till höger: Spaningsdraken passerar över kanslihuset på F 11.S 35E med kamerautrustning. Bilden under: Spaningsdraken passerar över kanslihuset på F 11.

Saab SF/SH 37 Viggen

En viktig milstolpe

Viggen tjänstgjorde aldrig på F 11. Däremot utvecklades spaningssystemet till system 37 på F 11. SF 37 och övriga delar i spaningssystem 37 visas på F11 Museum därför att museet även är ett forum för modern svensk flygspaning.
En viktig milstolpe i det moderna svenska spaningsflyget utgjordes av Spaningsviggen, som fanns i två versioner. Eftersom erforderliga kameror samt radar inte rymdes i ett flygplan, utvecklades de två versionerna SF 37 (fotospaning, utan radar) och SH 37 (havsövervakning med radar och begränsad kamerautrustning). SF 37, vars framdel visas i F11 Museum, är en specialiserad fotospaningsversion försedd med kameror för såväl dag- som mörkerfotografering. Flygplantypen flög första gången 1973. Kamerautrustningen utgörs av 7 st kameror för två olika uppgifter - ett för uppdrag på låg höjd och ett för höghöjds- och avståndsfotografering. En vidvinklig översiktskamera ingår i systemet.
SH 37 användes för havsövervakning och är därför radarutrustad för att kunna lokalisera fartyg, men kunde även medföra kamerakapsel och defensiv robotbeväpning. Gemensamt för båda versionerna är en datakamera för registrering av planets och målets position, kurs, höjd samt klockslag. Dessutom finns en kassettbandspelare, så att föraren muntligen kunde kommentera sitt uppdrag.
Spaningsviggen blev genom sina goda egenskaper ett mycket uppskattat flygplan, som gav piloten möjlighet att effektivt handha planet och utnyttja dess goda taktiska utrustningar. Typen tjänstgjorde fram till våren 2005, då den ersattes av JAS 39 Gripen.

Spännvidd: 10,6 meter

Längd: 16,5 meter

Höjd: 5,6 meter

Besättning: 1 man

Maxfart: 2 100 km/tim

Motor: RM 8A, 6 700 kp dragkraft

Kameror: 3 st låghöjds- och översiktskamera
SKa 24C/57 resp 120 mm
2 st höghöjds/avståndskamera SKa 31/600 mm
1 st IR-kamera VKa 702
mätområde 800-1400 nanometer
Mörkerspaningskapsel med 3 st låghöjdskamera
SKa 23/75 mm
Avståndskamerakapsel med avståndskamera
SKa 24D/600 mm

Viggen
Viggen

SF 37 med kamerautrustning. Foto: Rune Rydh. Till höger: SH 37 (37908) från Martin Röd flyger på låg höjd förbi en västtysk jagare (Fletcher-klass) över Östersjön. Flygplanet är utrustat med avståndskameran SKa 24D på höger sidobalk och extratank på centralbalken. Foto: Åke Andersson, Linköping.SF 37 med kamerautrustning. Foto: Rune Rydh. Bilden under: SH 37 (37908) från Martin Röd flyger på låg höjd förbi en västtysk jagare (Fletcher-klass) över Östersjön. Flygplanet är utrustat med avståndskameran SKa 24D på höger sidobalk och extratank på centralbalken. Foto: Åke Andersson, Linköping.

Underrättelseplutonen

Underrättelseplutonen består av två stycken vagnar, vardera ett stort påbyggt långtradarsläp, en service-enhet och en mörkrumsbil. Den ena vagnen utgör stabsvagn och innehåller plats för briefing, förberedelse och rapportering av spaningsuppdragen. Den andra vagnen inrymmer ett komplett fotolaboratorium med kvalificerad utrustning för automatisk framkallning av filmerna, samt utrustning för fototolkning. Till vagnarna hör även ett serviceskåp för försörjning av elkraft, vatten och fotokemikalier, varför plutonen är helt självförsörjande. Stora delar av underrättelseplutonen är identisk med motsvarande enheter som idag är i bruk inom flygvapnet.

Und-plutonens vagnar

Undplutonens två vagnar vid F11 Museum. En undpluton av detta utförande kan du bara se vid F11 Museum.

Underrättelselabb

Interiörbild från fotolabbet med den helt automatiserade framkallningen. Max hastighet genom maskinen, dvs framkallning, sköljning, fixering och torkning av filmen, är 7,5 meter/minut. Då ska man veta att det är stora filmer, kanske 30 meter film med negativstorlek 24 x 24 cm.

Analysvagn

I labbvagnen finns olika typer av utrustning för tolkning av filmerna, delvis datoriserad där tolken bl a får uppgifter om flygplanets höjd, hastighet, kurs och lutning i höjd och sidled.

I Annexet

B3-hörnet

Dockan är klädd i den varma, men synnerligen otympliga flygdräkt som under 1940-talet användes i bland annat B3, flottiljens 2:a spaningsflygplan.

Luckan

Alla som gjort sin värnplikt känner igen sig i någon del av "luckan".

Capronihörnan

"Capronihörnan" kallas den avdelning i museet som rymmer minnesbilder och föremål från flottiljens första spaningsflygplan S16 Caproni.

I Annexet (Kameraavdelningen)

Kamerarummet

I F11 Museum finns en imponerande samling kameror som använts vid flygspaning under olika epoker, från de tidiga handhållna med glasplåtar till de sista moderna, fast monterade seriekamerorna. Prov på hur arbetet med fotomaterialet, från laddning av kameror till foto, framkallning och fototolkning visas dels i utställningen, dels i den separata kompletta underrättelse- plutonen, med fotolab, tolkplatser och stabsvagn.

Kameraöverlämning

Efter avslutat uppdrag överlämnar piloten i en SK14 sin handkamera till en kameratekniker.

Flygfoto

Flygfoto över den tyska raketbasen i Peenemünde under andra världskriget. Fotot är från en kamera med glasplåtar taget av en Capronibesättning från F11.

I Annexet (Modeller)

I F11 Museum finns flera modellsamlingar och även ett antal udda modeller. Bland annat finns en förnämlig samling av alla spaningsoperativa flygplan som funnits på F11. Välkommen på ett besök och se mer.

Diorama

Stor uppskattning röner även två vackra dioramor i skala 1:72, byggda av Stefan Wendelsten.

Draken modellSpitfireStork

Överst: S35E Draken byggd av Stieg Ingvarsson. Mittenbilden: S31 Spitfire byggd av Stieg Ingvarsson. Nederst: S14 Storch byggd av Ingvar Claesson.