Till startsidan
F11museum
Nyköpings Flyghistoriska Förening (NFF)

Välkommen att bli medlem i NFF

Nyköpings Flyghistoriska Förening

NFF har till syfte att främja intresset för regionens flyghistoria och att garantera en fortsatt drift och utveckling av F11 Museum. En stor del av föreningens aktiviteter kretsar därför kring F11 Museum.

Inom föreningen finns följande sektioner:

Militärflyg: Som förutom F11-epoken även skall dokumentera Arméflyget.

Civilflyg: Skall dokumentera allt civilt flyg, från Ana-Flyg till flygklubbsverksamhet.

Modellflyg: Med lång tradition i regionen att dokumentera.

Medlemsservice: Svarar för information till medlemmarna och arrangerar filmaftnar, föredrag och andra medlemsaktiviteter.

Välkommen som medlem genom att sätta in årsavgiften på Bankgiro 5236-2654

Årsavgiften är 200 kr, för ytterligare medlem på samma adress och för juniorer (under 18 år) 100 kr.

Medlemsinformation

Som medlem i NFF får du även föreningens Medlemsnytt 4 ggr/år, med aktuella aktiviteter och flyghistoriska artiklar.

Föreningens stadgar

§1 Ändamål

Nyköpings Flyghistoriska Förening (NFF) bildades 1995-03-08. Föreningens syfte är att främja intresset och arbetet för flyghistoria genom att bland annat insamla, dokumentera och vårda flyghistoriskt intressant material som har samröre med Nyköping med omnejd. Med flyghistoriskt material avses kunskap, litteratur, handlingar och materiel för civil, militär och modellflygverksamhet. Föreningenskall även verka för att regionens flyghistoria på lämpligt sätt delges allmänheten.

Exempel på aktiviteter är:

 • Museal verksamhet, som idag utgörs av F11 Museum
 • Övrig utställningsverksamhet
 • Informationsträffar, filmaftnar
 • Studieresor
 • Samkväm med flyghistorisk inriktning

Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.

§2 Organisation

Se organisationsplan.
Föreningen leds av en styrelse.
Det praktiska arbetet för att uppfylla föreningens målsättning skall huvudsakligen utföras inom ramen för sektioner.
För varje sektion skall finnas en ansvarig, som i sin tur rekryterar erforderligt antal medarbetare.
Sektionerna är direkt underställda styrelsen.

§3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, föreningsmöte samt styrelsen.

§4 Medlemmar

Medlemskap Varje flyghistoriskt intresserad person, företag, organisation etc kan få medlemskap i NFF.
Upphörande av medlemskap
Vid utebliven betalning av medlemsavgift upphör medlemskapet.
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar eller beslut eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas av årsmöte eller föreningsmöte. Härvid krävs 2/3 majoritet av de närvarande.

§5 Avgifter

Medlemmarnas avgifter till föreningen består av inträdesavgift och årsavgift.
Avgifterna fastställs av årsmötet.

§6 Styrelse

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Nyköping.
Styrelsen skall bestå av ordförande och 6, 8 eller 10 ledamöter.
Styrelsen väljs av årsmöte och mandatperioden bör för ordföranden vara 1 år, för övriga ledamöter 2 år. Strävan bör vara att hälften av ledamöterna med två års mandatperiod väljs årligen.
Ordförande, v ordförande, sekreterare och kassör utses av årsmötet.
Sektionsansvariga uteses av styrelsen och bör vara ordinarie ledamöter.

§7 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att genom lämpliga åtgärder främja föreningens ändamål och att genomföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut.
Styrelsens arbetsuppgifter fördelas inom denna på sätt som styrelsen finner lämpligt (bland annat i form av arbetsutskott). Styrelsen är dock gemensamt ansvarig för att föreningens medel och egendom förvaltas på ett betryggande sätt.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten i sektionerna samordnas och genomförs på ett för föreningen ändamålsenligt sätt.
Styrelsen sammanträder då så erfordras och är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande.
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och därefter fördelas till styrelsens ledamöter, adjungerade samt revisorerna.

§8 Räkenskaper och revision

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
För granskning av räkenskaper och förvaltning utses årligen vid årsmöte 2 revisorer, varav en skall vara sammankallande, samt 1 suppleant till dessa.
Styrelsen skall senast 1 februari till revisorerna överlämna räkenskaper och protokoll för det gångna verksamhetsåret.
Revisorerna skall senast 1 mars överlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§9 Valberedning

Valberedning utses av årsmöte och skall bestå av 2 personer, varav en skall vara sammankallande.
Valberedningen förbereder val av samtliga funktionärer och revisorer till nästkommande årsmöte.

§10 Möten

Årsmöte

Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång, föreningsmöte vid behov. Kallelse till möte skall skickas till samtliga medlemmar senast 2 veckor före mötet. Vid möte äger varje medlem en röst. Fullmakt får lämnas, dock högst för två st röster utöver egen.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat
 8. Fråga om beviljande om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Orientering om budget och verksamheter för nästkommande år
 10. Fastställande av inträdes- och årsavgift
 11. Val av styrelsens ordförande, v ordförande, sekreterare och kassör
 12. Val av övriga styrelseledamöter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av ärenden som styrelsen anmält i kallelsen till mötet.
 16. Behandling av till styrelsen inkomna motioner som inkommit senast två veckor före mötet.
 17. Övriga ärenden, ej beslutsmässiga vid mötet.

Föreningsmöte

Till föreningsmöte kallar styrelsen vid behov eller då minst 1/3 av antalet medlemmar skriftligen påkallar föreningsmöte för visst ändamål.
Vid sådant extra möte kan endast avgöras sådant ärende som angivits i kallelsen.

§11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av ordföranden i förening med annan styrelseledamot. I löpande förvaltning tecknas föreningen av ordförande, vice ordförande eller kassör var för sig.

§12 Stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid två på varandra följande, med minst två månaders mellanrum, möten, varvid det ena är årsmöte. För beslut krävs 2/3 majoritet av de närvarande.

§13 Upplösning

Föreningen kan upplösas av två på varandra följande, med minst två månaders mellanrum, möten, varvid det ena är årsmöte. För beslut krävs 2/3 majoritet av de närvarande.
Upplöses föreningen skall tillgångarna, efter det att skulderna reglerats och deponerad materiel återlämnats, i samråd med Nyköpings kommun, tillföras svensk offentlig flyghistorisk verksamhet, i första hand med regional anknytning.

§14 Tvister

Tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag.

Ring gärna någon av följande styrelseledamöter om du vill veta mer om Nyköpings flyghistoriska förening:

Ordförande:
Georg Hammertjärn 070-335 21 10

Sekreterare:
Carina Lundquist 073-671 77 27

Kassör:
Freddie Andersson 073-800 92 30

Medlemsansvarig:
Freddie Andersson 073 - 800 92 30

Nyköpings Flyghistoriska Förenings årsmötesprotokoll

Protokoll årsmöte 2023

Årsmötesprotokoll 2023

Nyköpings Flyghistoriska Förenings medlemstidning

Här publicerar vi vår medlemstidning, klicka på bilderna för att ladda ner och läsa.

Medlemsnytt

Nr 1 2024

Medlemsnytt

Nr 1 2023

Medlemsnytt

Nr 2 2023

Medlemsnytt

Nr 3 2023

Medlemsnytt

Nr 4 2023

Medlemsnytt

Nr 1 2022

Medlemsnytt

Nr 2 2022

Medlemsnytt

Nr 3 2022

Medlemsnytt

Nr 4 2022

Medlemsnytt

Nr 5 2022

Medlemsnytt

Nr 1 2021

Medlemsnytt

Nr 2 2021

Medlemsnytt

Nr 3 2021

Medlemsnytt

Nr 4 2021

Medlemsnytt

Nr 1 2020

Medlemsnytt

Nr 2 2020

Medlemsnytt

Nr 3 2020

Medlemsnytt

Nr 4 2020

Medlemsnytt

Nr 5 2020

Medlemsnytt

Nr 1 2019

Medlemsnytt

Nr 2 2019

Medlemsnytt

Nr 3 2019

Medlemsnytt

Nr 4 2019

Medlemsnytt

Nr 2 2018

Medlemsnytt

Nr 3 2018

Medlemsnytt

Nr 4 2018

Medlemsnytt

Nr 2 2017

Medlemsnytt

Nr 3 2017

Medlemsnytt

Nr 4 2017

Medlemsnytt

Nr 2 2016

Medlemsnytt

Nr 3 2016

Medlemsnytt

Nr 4 2016

Medlemsnytt

Nr 2 2015

Medlemsnytt

Nr 3 2015

Medlemsnytt

Nr 4 2015

Medlemsnytt

Nr 2 2014

Medlemsnytt

Nr 3 2014

Medlemsnytt

Nr 4 2014

Medlemsnytt

Nr 2 2013

Medlemsnytt

Nr 3 2013

Medlemsnytt

Nr 4 2013

Medlemsnytt

Nr 2 2012

Medlemsnytt

Nr 3 2012

Medlemsnytt

Nr 4 2012

Medlemsnytt

Nr 5 2012

Medlemsnytt

Nr 2 2011

Medlemsnytt

Nr 3 2011

Medlemsnytt

Nr 4 2011

Medlemsnytt

Nr 2 2010

Medlemsnytt

Nr 3 2010

Medlemsnytt

Nr 4 2010

Medlemsnytt

Nr 2 2009

Medlemsnytt

Nr 3 2009

Medlemsnytt

Nr 4 2009

Medlemsnytt

Nr 2 2008

Medlemsnytt

Nr 3 2008

Medlemsnytt

Nr 4 2008

Medlemsnytt

Nr 2 2007

Medlemsnytt

Nr 3 2007

Medlemsnytt

Nr 4 2007

Medlemsnytt

Nr 2 2006

Medlemsnytt

Nr 3 2006

Medlemsnytt

Nr 4 2006

Medlemsnytt

Nr 2 2005

Medlemsnytt

Nr 3 2005

Medlemsnytt

Nr 4 2005

Medlemsnytt

Nr 2 2004

Medlemsnytt

Nr 3 2004

Medlemsnytt

Nr 4 2004

Medlemsnytt

Nr 2 2003

Medlemsnytt

Nr 3 2003

Medlemsnytt

Nr 4 2003